Činnosti

ProjektPartners s.r.o.Vám ponúka nasledovné činnosti :

Odborné prehliadky a Odborné skúšky ( revízie ) elektrických zariadení pre :

  • Priemyselné zariadenia ( linky, stroje a pod. )
  • Budovy a bleskozvody
  • Prostredia s nebezpečenstvom výbuchu
  • Banské zariadenia pre stupeň E2 ( do 1 000 V vrátane bleskozvodov )
  • pre objekty C6 ( ostatné objekty na povrchu )

Protokoly o určení vonkajších vplyvov pre elektrické zariadenia ( protokol o prostredí )

Kontrola elektrických zariadení termovíziou

Miestny prevádzkový predpis pre elektrické zariadenia skupiny A podľa

§ 8 Vyhlášky MPSVaR 508 / 2009

Pracovné návody pre stroje

Zabezpečenie vypracovaniaTechnickej dokumentácie

Zabezpečenie :

  • Montáž elektrických zariadení
  • Oprava elektrických zariadení
  • Odstraňovanie závad z revíznych správ EZ

Prax v odbore : 20 rokov

Referencie : Technická inšpekcia Banská Bystrica

Preverenie činnosti firmy Inšpektorátom práce

Sme držiteľmi certifikátu na základe STN EN ISO / IEC 17024 .